1.    Iyol I Kristu Parish, Abwa.

2.    St. Joseph the Worker’s Parish, Tyowanye.

3.    St. Ann’s Parish, Adikpo.

4.    Holy Trinity Parish, Dagba.

5.    St. Patrick’s Parish, Use-Ushongo.

6.    St. Martin’s Parish, Mbape.

7.    St. Lucy’s Parish, Awajir.

8.    St. Veronica’s Parish, Agidi.

9.    St. John the Baptist Cathedral, Gboko.

10.  St. Thomas’ Parish, Gboko-South.

11.  St. Francis’ Parish, Gboko-East.

12.  St. Peter’s Parish, Mkar.

13.  St. Gabriel’s Parish, Nyamor.

14.  St. Theresa’s Parish, Rice-Mill.

15.  St. Paul’s Parish, Parish Kontien.

16.  St. Michael’s Parish, Jato-Aka.

17.  St. Paul’s Parish, Ikyogen.

18.  St. Joseph’s Parish, Korinya.

19.  St. Winifred Parish, Ihugh.

20.  St. Gabriel’s Parish, Tse-Agberagba.

21.  St. Stephen’s Parish, Lessel.

22.  St. Agatha’s Parish, Wajir.

23.  St. Edward’s Parish, Ugah.

24.  St. Christopher’s Parish Wannune.

25.  St. James’ Parish Yandev.

26.  St. Peter’s Parish, Buruku.

27.  St. Francis Parish Tse-kucha.

28.  Christ the King’s Parish, Vandeikya.

29.  St. Jude’s Parish, Koti-Yough.

30.  St. Simon’s Parish, Tsar.